Giant Eagle promises to keep same prices through holidays